I Skellefteå har man arbetat med vattenkraft i över 100 år. Det tillhör kommunens historia, men är en mycket viktig del i den framtida energiförsörjningen och framför allt för att bespara miljön. Vattenkraft är en del av ett förlopp som är naturligt i kretsloppet och är dessutom förnybar. Därför är denna typ av att ta vara på energi en väldigt viktig energikälla som tar oss in i framtiden.

Att använda sig av vattenkraft orsakar i princip inga farliga utsläpp i miljön. Det som förändras är den biologiska mångfalden när ett flöde för ett vatten förändras. Detta i sin tur påverkar fiskarnas möjligheter att vandra, plus annat liv i våra vattenflöden. Växterna i zonerna vid stränderna förändras dessutom.

Inför ett bygge av ett vattenkraftverk ställs det därför mycket höga krav på de företag som ska producera energi. För att inte påverka den naturliga miljön alltför mycket har det gjorts studier på effekterna på miljön och metoder som används ska minimera påverkan på miljön så mycket som möjligt.

De åtgärder som görs i dagsläget för att spara på miljön är:

  • Att ta vatten i gamla älvfåror i en kombination med att det byggs grunddammar som i sin tur blir en del av det naturliga djur- och växtlivet som finns runt verket.
  • Att det byggs vandringsleder för lekande fiskarter som gör det möjligt för fiskarna att simma vid sidan om vattenkraftverket istället.
  • Att bygga artificiella områden för fiskarna att leka i, vilket gör att de kan föröka sig.

Vattenkraft finns i hela Sverige. Från norr med de mäktiga älvarna och ner till söder med de mindre åarna. Det läggs stor vikt vid att tekniken och rutinerna ska vara så säkra som möjligt för att inte påverkar miljön i någon större utsträckning, speciellt när det ska byggas dammar.

I framtiden kommer vattenkraft tillsammans med solenergi vara den kombination som används i kompletterande syfte.