Det är mycket viktigt att balansen fungerar mellan naturen och människan, för att miljön ska bevaras så intakt som möjligt inför framtidens människor, djur och natur. Skellefteå har satsat mycket på detta genom att ha satt upp några delmål som ska vara uppfyllda senast år 2025.

Kommunen anser att de ska föregå med ett gott föredöme för andra företag och privatpersoner. Detta när det gäller både för att sköta om sin skogsmark och övrig mark, men också när det gäller produktion och bevarande.

För kommunen är det viktigt att det finns en hög prioritet gällande natur- och kulturmiljön, samt friluftsvärden och skogar som är särskilt viktiga för rennäringen.

Skellefteå kommun vill ta tillvara på skogs- och jordbruksmarker, samtidigt som vattenkraften kommer att byggas ut för att den är en miljövänlig och förnybar energikälla. All produktion ska genomföras på ett sätt som är långsiktigt hållbar.

Det kommer att utses skyddsvärdar till skog- och våtmarker med mera, för att vårda naturen. Även det öppna landskapet ska bevaras, samtidigt som jordbruken ska rikta in sig på mer ekologiska metoder som fungerar. Man kommer därför även att uppmuntra kulturhistoriska traditioner och metoder, beten och fäbodbruk.

Den mark som inte brukas av jordbruket längre ska användas till att odla biobränsleprodukter, vilket gör att kommunen kan omvandla produkterna till miljövänlig energi.

Jakten och viltvården ska fungera ihop som ett komplement till naturvården. Ekoturismen kommer att uppmuntras och är ett av sätten som ger en god marknadsföring för kommunens kultur- och naturvärden.

De växter och djur som är hotade eller känsliga i andra delar av Sverige eller i övriga Europa, men som förekommer till en stor del i Skellefteå kommun, ska skyddas över en mycket lång tid.

Detta är några av Skellefteås planer fram till år 2025, allt för att kunna hålla naturen i balans så miljövänligt som möjligt!